Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plethora /'pleθərə/  

  • Danh từ
    sự quá thừa thãi, sự thừa quá nhiều
    the report contained a plethora of details
    bản báo cáo thừa quá nhiều chi tiết