Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plentifully /'plentifəli/  

  • Phó từ
    [một cách] phong phú, [một cách] dồi dào