Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plenipotentiary /,plenipə'ten∫əri/  

 • Danh từ
  (nggiao)
  đại diện toàn quyền
  Tính từ
  (ngoại giao)
  toàn quyền
  the minister was given plenipotentiary powers in the trade negotiations
  ông bộ trưởng được toàn quyền trong cuộc thương lượng về mậu dịch
  đại sứ đặc mệnh toàn quyền