Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plenary /'pli:nəri/  

 • Tính từ
  toàn thể
  a plenary session of the assembly
  phiên họp toàn thể của hội đồng
  không giới hạn; tuyệt đối, hoàn toàn (quyền lục…)
  plenary powers
  toàn quyền