Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đi cầm, người đi thế n