Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người nhận đồ cầm cố, người nhận của đ