Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nếp xếp (ở quần áo)
  Động từ
  xếp nếp
  màn cửa xếp nếp

  * Các từ tương tự:
  pleater