Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pleasure-craft /'pleʒəkrɑ:ft/  

  • Danh từ
    (số nhiều, không đổi)
    du thuyền