Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

playtime /'pleitaim/  

  • Danh từ
    giờ ra chơi (ở trường học)
    the children are outside during playtime
    tụi trẻ đang ra ngoài trong giờ ra chơi