Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

playing-field /'pleiiηfi:ld/  

  • Danh từ
    sân chơi (ở trường học)
    sân, bãi (đá bóng…)