Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

playing-card /'pleiiηkɑ:d/  

  • Danh từ
    quân bài