Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

playfulness /'pleifulnis/  

  • Danh từ
    sự thích vui đùa, sự hay vui đùa
    sự đùa chơi