Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

playfully /'pleifəli/  

  • Phó từ
    [một cách] vui đùa
    để đùa chơi