Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

playfellow /'pleifeləʊ/  

  • Danh từ
    (cách viết khác playmate)
    bạn cùng chơi (của trẻ em)