Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

play-girl /'plei,gə:l/  

  • Danh từ
    cô gái ăn chơi