Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

play-field /'pleiiɳfi:ld/  

  • -field) /'pleifi:ld/* danh từ
    sân thể thao; sân vận động