Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

play-by-play /pleibai'plei/  

  • Danh từ
    (Mỹ, thể dục, thể thao)
    bài tường thuật chi tiết trên đài (về một cuộc đấu)