Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    việc trát vữa
    lớp vữa trát