Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plasterer /'plɑ:stərə[r]/  

  • Danh từ
    thợ trát vữa