Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plasterboard /'plɑ:stəbɔ:d/  

  • Danh từ
    tấm phên nhồi vữa