Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plaster cast /'plɑ:stəkɑ:st/  

  • Danh từ
    khuôn thạch cao (để bó bột tay gãy…, để đúc tượng)