Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bày dao, đựa cho một người ăn