Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

place-name /'pleisneim/  

  • Danh từ
    tên nơi chốn (tên thành phố, thị trấn, một quả đồi…)