Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

place-kick /'pleiskik/  

  • Danh từ
    (thể dục,thể thao) cú đặt bóng sút (bóng đá)