Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

place-hunter /'pleis,hʌntə/  

  • Danh từ
    kẻ mưu cầu danh vọng, kẻ mưu cầu địa vị