Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

place-card /'pleiskɑ:d/  

  • Danh từ
    thiếp ghi chỗ ngồi (trong những buổi chiêu đãi long trọng...)