Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

place-brick /'pleisbrik/  

  • Danh từ
    gạch nung còn sống (do bị xếp ở phía lò có gió tạt)