Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

placable /'plækəbl/  

  • Tính từ
    dễ làm cho nguôi; dễ dãi; dễ tha th