Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

placability /plækə'biliti/  

  • Danh từ
    tính dễ làm cho nguôi; tính dễ dãi; tính dễ tha th