Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (tin học) viết tắt của Programmed Logic Array: ngôn ngữ lập trình

    * Các từ tương tự:
    placability, placable, placably, placard, placarder, placate, placater, placation, placatory