Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pixilated /'piksileitid/  

  • Tính từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hơi gàn, hơi điệu
    (từ lóng) say