Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác pixy)
    tiên (trong truyện…)