Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều
    (Mỹ) những bức tranh

    * Các từ tương tự:
    pixel, pixie, pixilated, pixilation, pixy, pixyish