Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (tin học) bảng trọng tâm