Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    răng giả gắn vào tủy của răng