Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (quân sự) binh sĩ đứng làm chốt khi một đơn vị chuyển hướng đi