Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác pita, pitta bread)
    bánh mì dẹt, (chủ yếu ở Hy Lạp và các nước Trung Đông)

    * Các từ tương tự:
    pitta bread, pittance