Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pitcher-plant /'pitʃəplɑ:nt/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cây nắp ấm