Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lá nắp ấm