Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pitch-dark /,pit∫'dɑ:k/  

 • Tính từ
  tối đen như mực
  đen thui
  Danh từ
  the pitch-dark
  bóng tối dày đặc
  we couldn't see our way in the pitch-dark
  chúng ta không thể thấy đường đi trong bóng tối dày đặc