Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pitch-black /,pit∫'blæk/  

  • Tính từ
    đen thui