Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pit-pat /'pitə'pæt/  

 • -pat) /'pit'pæt/* phó từ
  lộp độp, lộp cộp; thình thịch
  mưa rơi lộp độp
  tim đập thình thịch
  chân đi lộp cộp, chân đi thình thịch* danh từ
  tiếng lộp độp, tiếng lộp cộp; tiếng thình thịch