Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • lối vào mỏ than
    a pit-head ballot
    cuộc bỏ phiếu của công nhân mỏ than ngay ở lối vào nhỏ