Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pit pony /'pitpəʊni/  

  • Danh từ
    ngựa mỏ (giống ngựa nhỏ trước đây dùng ở hầm mỏ để chuyên chở)