Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thùng đi tiểu, bô đi đái đêm