Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lối chơi bài pikê (32 quân bài, hai người chơi)