Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pipe-stone /'paipstoun/  

  • Danh từ
    đất sét đỏ rắn (người da đỏ dùng làm tẩu thuốc lá)