Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ý nghĩ viển vông; kế hoạch không thiết thực