Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ, số nhiều pinnae /'pini:/
  (giải phẫu) loa tai
  (động vật học) vây (cá)
  (thực vật học) lá chét (của lá kép lông chim)

  * Các từ tương tự:
  pinnace, pinnacle, pinnae, pinnal, pinnate, pinnated, pinnately