Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pinking shears /'piŋkiŋ∫iəz/  

  • Danh từ
    kéo cắt (xén) biên răng cưa